Aplikácia prestupových pravidiel FIFA na Slovensku v roku 2008

Aplikácia prestupových pravidiel FIFA na Slovensku v roku 2008
                (napísané pre všetky futbalové kluby Corgoň Ligy a Slovenský futbalový zväz)
 
Pred niekoľkými dňami sa na Slovensku začalo zimné prestupové obdobie profesionálnych hráčov futbalu. Platné znenie Prestupového poriadku profesionálnych hráčov (ďalej len „Prestupový poriadok SFZ“) spôsobuje v aplikačnej praxi viacero problémov, ktoré ovplyvňujú motiváciu a rozhodnutia tak klubov, ako aj hráčov. Problémy spôsobujú napríklad dĺžka profesionálnej zmluvy a hosťovania, nemožnosť registrovať zmluvy s profesionálnymi futbalistami bez zmluvy aj mimo prestupového obdobia.
 
Zdá sa logické, že kluby a hráči sú na Slovensku povinní postupovať pri vnútroštátnych prestupoch a hosťovaniach podľa noriem SFZ, a teda rešpektovať často nevyhovujúce znenie až do okamihu, kým sa normy SFZ predpísaným spôsobom zmenia. Je to ale naozaj tak? V niektorých prípadoch áno, v iných zasa nie. Dávam do Vašej pozornosti niekoľko faktov.
 
1) Prestupové normy SFZ sú v nesúlade s normami FIFA
Od 1. januára 2008 sú účinné novelizované Pravidlá FIFA o statuse a prestupoch hráčov (ďalej len „Pravidlá FIFA“) schválené výkonným výborom FIFA 29. októbra 2007, ktoré v niektorých bodoch zmenili a doplnili Pravidlá FIFA z júla 2005. Úplné znenie platných pravidiel, predchádzajúcich verzií, ako aj podrobného komentára k pravidlám je možné stiahnuť si napríklad na tejto linke:
http://www.fifa.com/aboutfifa/documentlibrary/legalmatters.html
 
Súčasné znenie Prestupového poriadku SFZ je vo viacerých bodoch nielen v nesúlade s duchom pravidiel FIFA, ale dokonca aj s platným znením pravidiel FIFA.
 
2) Záväznosť prestupových pravidiel FIFA na Slovensku
Podľa článku 1, ods. 3, písm. a) Pravidiel FIFA „nasledujúce ustanovenia sú záväzné na národnej úrovni a musia sa zahrnúť bez modifikácie do pravidiel asociácií: články 2-8, 10, 11, 18 a 18bis/index.php?ID=1
 
Podľa článku 26, ods. 3 Pravidiel FIFA „členské asociácie sú povinné zmeniť ich predpisy v súlade s článkom 1 tak, aby zabezpečili súlad s týmito pravidlami a sú povinné predložiť ich FIFA na odsúhlasenie do 30. júna 2007. Každá členská asociácia je povinná implementovať článok 1, ods. 3, písm. a) od 1. júla 2005./index.php?ID=2
 
Z uvedených ustanovení Pravidiel FIFA jasne vyplýva povinnosť členských asociácií vrátane SFZ postupovať s účinnosťou od 1. júla 2005 podľa článkov 2-8, 10, 11 a 18 bez nutnosti vykonať najskôr úpravu vnútroštátnych prestupových pravidiel. Novelizáciou prestupových pravidiel FIFA od 1. 1. 2008 sa doplnil nový článok 18bis, ktorý sa týka vplyvu tretích osôb na kluby pri prestupoch a zmenil sa článok 5, odseky 3 a 4 ohľadom registrácie hráčov.
 
V  bodoch 3 až 5 uvádzam niekoľko najdôležitejších nesúladov medzi Pravidlami FIFA a Prestupovým poriadkom SFZ. Pripájam námet ohľadom registrácie hráčov, ktorým sa skončila zmluva, aj mimo registračného obdobia (bod 6), námet ohľadom prestupu a hosťovania v tom istom prestupovom termíne (bod 7), ako aj  zopár ďalších námetov (bod 8).
 
3) Dĺžka profesionálnej zmluvy
 
Podľa článku 18, ods. 2, prvých dvoch viet Pravidiel FIFA „minimálna dĺžka kontraktu je od jeho dátumu účinnosti do konca sezóny, pričom maximálna dĺžka kontraktu je 5 rokov. Kontrakty akejkoľvek inej dĺžky sa môžu povoliť, iba ak sú v súlade s národným právom.“/index.php?ID=3
 
Podľa čl. 9 definícií Pravidiel FIFA sa sezónou rozumie „obdobie od úvodného oficiálneho zápasu relevantnej národnej domácej súťaže do záverečného oficiálneho zápasu relevantnej národnej domácej súťaže.“/index.php?ID=4
 
Slovenská aplikačná prax znenie pravidiel FIFA nezohľadňuje, keďže článok 1, ods. 2 Smernice SFZ pre registráciu profesionálnych zmlúv znie: „Profesionálna zmluva musí mať písomnú formu a musí byť dohodnutá na čas určitý a to najmenej na obdobie 12 mesiacov, najdlhšie však na obdobie 5. rokov.“
 
Zo znenia Pravidiel FIFA teda vyplýva, že klub a hráč, ak si to obe strany z rôznych dôvodov prajú, sú oprávnení uzavrieť v januári 2008 zmluvu aj na kratšiu dobu ako 12 mesiacov, napríklad do 30. 6. 2008 alebo aj do 31. 5. 2008, kedy sa odohrá záverečný oficiálny zápas relevantnej domácej súťaže – Corgoň ligy v sezóne 2007/2008. Takéto ustanovenie sa v klubovej praxi uplatní najmä pri hráčoch s vyššími mesačnými platovými požiadavkami, ale s obmedzenými možnosťami príjmu klubu z ďalšieho transferu, pri starších hráčoch alebo pri iných hráčoch, kde kluby nebudú z rôznych dôvodov uvažovať o zmluvnom vzťahu na dlhšie obdobie.
 
Na tomto mieste treba ešte zdôrazniť, že slovenské platné právo neurčuje žiadne obmedzenia pri uzatváraní profesionálnych zmlúv športovcov na dobu určitú, teda minimálna dĺžka kontraktu môže byť dohodnutá aj kratšia ako do konca sezóny, resp. maximálna dĺžka kontraktu neexistuje.  Do úvahy však treba brať aj čl. 5, ods. 3, prvé dve vety Pravidiel FIFA, podľa ktorých „hráči môžu byť registrovaní v maximálne troch kluboch počas jednej sezóny. Počas tohto obdobia je hráč  oprávnený hrať oficiálne zápasy za dva kluby.“/index.php?ID=5 Ak by teda napríklad hráč registrovaný v klube X, ktorý na začiatku sezóny v júli odohral súťažný zápas v lige, prestúpil v auguste ešte počas prestupového obdobia do klubu Y, nemá preňho praktický význam uzatvárať kratšiu zmluvu ako do konca sezóny, pretože po odohratí čo len jediného zápasu za klub Y už nemôže nastúpiť za žiadny tretí klub v akejkoľvek lige, ktorá sa hrá systémom jeseň - jar. Kluby si, pochopiteľne, musia „ustrážiť“ počet predchádzajúcich klubov hráčov, o ktorých majú záujem, počas prebiehajúcej sezóny.
 
4) Dĺžka hosťovania
 
Podľa článku 10, ods. 2 Pravidiel FIFA „minimálna doba hosťovania je čas medzi dvoma registračnými obdobiami./index.php?ID=6
 
Prestupový poriadok SFZ hosťovanie upravuje v nesúlade s pravidlami FIFA v článku 4, ods. 2, tretej vete   „V prípade ohlásenia hosťovania, doba hosťovania musí byť stanovená minimálne na obdobie 6 mesiacov.“ a taktiež v článku 11, ods. 1: „Na základe dohody medzi klubmi možno hráča s jeho súhlasom uvoľniť na hosťovanie v novom klube a to na čas určitý, minimálne na dobu 6 mesiacov, avšak najdlhšie do konca platnosti jeho profesionálnej zmluvy s materským klubom.“
 
Podľa Pravidiel FIFA je teda možné aj v druhej polovici januára 2008, prípadne aj do 6. februára 2008, kedy sa na Slovensku skončí zimný prestupový termín, uzavrieť a registrovať dohodu o hosťovaní do začiatku letného prestupového obdobia, t.j. do 30. júna 2008. Toto pravidlo má veľký praktický význam, pretože materský klub by v prípade hosťovania do 30. júna 2008 mohol počítať s hráčom po skončení hosťovania už od 1. júla vrátane všetkých júlových súťažných zápasov. Doterajšia aplikačná prax pri hosťovaniach dohodnutých na konci januára znamenala, že klub po návrate z hosťovania nemohol hráča využiť počas júla v súťažných zápasoch. Ešte zložitejšia situácia nastala pri hosťovaniach dohodnutých v auguste, ktoré sa skončili vo februári; takýto hráč nemohol prestúpiť počas zimného prestupového obdobia vôbec.
 
Inými slovami, pravidlá FIFA určujú kratšiu minimálnu dobu hosťovania výhodnú pre všetky zainteresované strany. Ak sa kluby naďalej dohodnú na hosťovaní v trvaní presne 6 mesiacov, žiadny predpis FIFA im v tom nebráni.
 
5) Platba za vydanie medzinárodného prestupového certifikátu
 
Podľa článku 9, ods. 1, druhej vety Pravidiel FIFA „Medzinárodný prestupový certifikát (ITC) musí byť vydaný zadarmo bez akýchkoľvek podmienok alebo časového limitu.“/index.php?ID=7, dokonca akékoľvek obmedzenia sú neplatné. Podľa článku 16, ods. 1, písm. c) Prestupového poriadku SFZ pri žiadosti hráča o uvoľnenia do zahraničia na realizáciu prestupu, hosťovania (zapožičania) je potrebné o.i. predložiť „doklad o úhrade (jednu časť poštovej poukážky SFZ) paušálnych nákladov spojených s výkonom administratívnych stykov so zahraničnými zväzmi vo výške Sk 5 000,-.“ Ide o zjavný rozpor s duchom Pravidiel FIFA, ktoré jasne zakazujú akýkoľvek poplatok za vydanie ITC, dokonca pod sankciou neplatnosti ustanovení o poplatku.
 
Formulácia článku 16, ods. 1, písm. c)  o „paušálnych nákladoch spojených s výkonom administratívnych stykov so zahraničnými zväzmi“ znamená, že SFZ žiada za umožnenie prestupu poplatok, čo Pravidlá FIFA v prípade poplatku za vydanie ITC zakazujú. Bez zaplatenia poukážky 5000,- Sk by  však v súčasnosti Slovenský futbalový zväz prestup zo Slovenska neumožnil, t.j. medzinárodný prestupový certifikát by nevydal.  Administratívne náklady spojené s výkonom administratívnych stykov so zahraničným zväzom v konkrétnom prípade (náklady na faxovanie) tvoria iba zlomok uvedenej sumy.
 
Možno preto odporúčať, aby sa v súlade s duchom Pravidiel FIFA a znením čl. 9 ods. 1 Pravidiel FIFA vypustil článok 16, ods. 1, písm. c) Prestupového poriadku SFZ.
 
6) Registrácia hráčov bez zmluvy mimo prestupového obdobia
 
Podľa článku 6, ods. 1, prvých troch viet Pravidiel FIFA „hráči môžu byť registrovaní dvakrát do roka počas registračných období určených relevantnou asociáciou. Výnimkou z tohto pravidla je profesionál, ktorého kontrakt sa skončil pred koncom registračného obdobia. Takýto profesionál môže byť zaregistrovaný mimo prestupového obdobia. Asociácie sú oprávnené registrovať takých profesionálov za predpokladu, že sa venuje náležitá pozornosť športovej integrite relevantnej súťaže.“[8]
 
Keďže prestupový poriadok SFZ neupravuje odlišne prestupové možnosti pre profesionálov, ktorých kontrakt sa skončil pred koncom registračného obdobia (tzv. nezamestnaných hráčov), takíto hráči po skončení registračného obdobia nemôžu byť zaregistrovaní ako profesionáli, pretože explicitne určené registračné obdobia v čl. 4 ods. 1 prestupového poriadku SFZ (1. 7.-11.8. a 10.1.-6.2.) sa vzťahujú na všetkých profesionálov.
 
Pretože ide o oprávnenie (authorisation), nie povinnosť (obligation) Slovenského futbalového zväzu, je mimoriadne vhodné upraviť Prestupový poriadok SFZ tak, aby sa nezamestnaní hráči mohli registrovať aj mimo prestupového obdobia.
 
Tretia veta čl. 6. ods. 1 však prináša isté oprávnené obmedzenie, ktorým je športová integrita súťaže. Je nepredstaviteľné, aby bol profesionál registrovaný v novom klube a oprávnený zaň hrať tesne (kolo – dve – päť) pred koncom súťaže. Je preto nevyhnutné, aby upravený Prestupový poriadok SFZ určil presný dátum, do ktorého je možné registrovať aj nezamestnaných hráčov (návrh: 31. marec, 15. marec alebo 1. marec). Je nepochybné, že integritu športovej súťaže neohrozia nové registrácie nezamestnaných hráčov ešte pred úvodným zápasom jej jarnej časti. Do tohto dátumu by Matrika SFZ mala byť povinná nezamestnaných hráčov registrovať. Autor tejto analýzy je presvedčený, že integritu športovej súťaže neohrozia nové registrácie nezamestnaných hráčov aj minimálne v prvej polovici marca (po odohratí prvých troch jarných kôl). Uvažovať je možné aj o určení maximálneho limitu počtu nezamestnaných hráčov, ktorých by kluby mohli angažovať počas sezóny, resp. po ukončení zimného prestupového obdobia.
 
Ešte väčší praktický význam má uplatnenie pravidla FIFA po skončení letného prestupového obdobia, t.j. od 12. augusta do 9. januára. Registrácia nezamestnaných hráčov v tomto období nemôže ovplyvniť športovú integritu súťaže v jej prvej polovici, preto je vhodné v Prestupovom poriadku SFZ zakotviť pravidlo, že v období od skončenia letného registračného obdobia do začiatku zimného registračného obdobia môžu byť nezamestnaní hráči registrovaní kedykoľvek. Aplikáciu takéhoto pravidla by určite privítali všetky slovenské kluby hrajúce v európskych pohárových súťažiach, osobitne v rozhodujúcich kvalifikačných zápasoch Ligy majstrov, samozrejme, v prípade postupu do skupiny Ligy majstrov.
 
Pravidlá FIFA v tomto bode vychádzajú v ústrety mnohým hráčom, ktorí zostali po skončení transferového obdobia bez zmluvy. Aj v slovenských podmienkach je správnym riešením registrovať takýchto hráčov aj v najbližšom nasledujúcom období, ako snažiť sa toto pravidlo obchádzať cez amatérske prestupy.
 
7)  Možnosť prestupu a následného hosťovania v tom istom prestupovom termíne
 
Ako uvádzam vyššie, podľa článku 5, ods. 3, prvých dvoch viet Pravidiel FIFA „hráči môžu byť registrovaní v maximálne troch kluboch počas jednej sezóny. Počas tohto obdobia, hráč je oprávnený hrať oficiálne zápasy za dva kluby.“ Pravidlá FIFA nijako neobmedzujú možnosť prestupu a následného hosťovania v tom istom termíne. V komentári k článku 5 Pravidiel FIFA v bode 3.4. na strane 18 sa uvádza explicitný príklad č. 2 hráča, ktorý bol počas sezóny registrovaný v troch kluboch a hral za dva kluby. Po podpise zmluvy s prvým klubom za tento klub neodohral ani jeden zápas a ešte v tom istom období odišiel na hosťovanie do druhého klubu. Je pravda, že pravidlá FIFA expressis verbis nezakotvujú možnosť prestupu a hosťovania v tom istom prestupovom termíne ako pravidlo záväzné aj na národnej úrovni. Takýto postup je však plne v súlade s duchom pravidiel FIFA a princípmi, ktoré zakotvujú, najmä princípom zmluvnej stability rešpektujúc možnosť istej flexibility v rámci tohto princípu.
 
Možno preto odporúčať úpravu Prestupového poriadku SFZ, aby v súlade s duchom Pravidiel FIFA zakotvil možnosť prestupu a hosťovania v tom istom prestupovom termíne.
 
8) Ďalšie námety:
 
  • Podľa článku 1, ods. 3, písm. b) Pravidiel FIFA je povinnosťou národných asociácií „zahrnúť do svojich predpisov vhodné nástroje ochrany zmluvnej stability, náležitého rešpektu národného práva a dohôd o kolektívnom vyjednávaní“, osobitne princípy uvedené v článkoch 13 až 17 Pravidiel FIFA/index.php?ID=9. Niektoré z uvedených princípov v slovenských predpisoch zakotvené sú, niektoré nedostatočne a niektoré vôbec. Analýza týchto bodov by bola viac detailnejšia a prekračuje rámec tohto príspevku. Je preto nevyhnutné iniciovať zmeny Prestupového poriadku SFZ aj pri implementácii článku 1, ods. 3, písm. b) Pravidiel FIFA.
 
  • Článok 6, ods. 4 Pravidiel FIFA určuje, že „ustanovenia ohľadom registračných období sa nevzťahuje na súťaže, na ktorých sa zúčastňujú výlučne amatéri.“[10] Slovenské futbalové normy rozlišujú medzi prestupovými poriadkami SFZ profesionálov a amatérov. Pravidlá FIFA však rozlišujú medzi súťažami výlučne amatérskymi a ostatnými (t.j. na ktorých sa zúčastňujú výlučne profesionáli, prípadne profesionáli spolu s amatérmi). Na ostatné súťaže na Slovensku sa v plnom rozsahu vzťahujú články 2-8, 10, 11, 18 a 18bis Pravidiel FIFA, ktoré záväzne aj na národnej úrovni upravujú mnohé body týkajúce sa statusu hráčov a ich registrácie. Je preto vhodné uvažovať o prehodnotení slovenských prestupových pravidiel tak, aby boli v súlade s Pravidlami FIFA viazané na súťaž. Inými slovami, prestupový poriadok (pre amatérskych hráčov) by platil výlučne pre súťaže, v ktorých sú registrovaní iba amatéri. Pre ostatné súťaže by platil jednotný prestupový poriadok, v ktorom by sa mohli upraviť odchýlky pre amatérskych hráčov.
 
  • Článok 6, ods. 2 Pravidiel FIFA určuje, že dĺžka prvého (v slovenských podmienkach letného) prestupového obdobia nemôže presiahnuť 12 týždňov./index.php?ID=11 Podľa čl. 4 ods. 1 je dĺžka letného prestupového obdobia určená od 1. júla do 11. augusta, t.j. ani nie polovicu možného obdobia podľa Pravidiel FIFA. Je mimoriadne vhodné uvažovať o predĺžení letného prestupového obdobia až na (takmer) maximálne obdobie, minimálne do konca augusta, prípadne aj dlhšie. Predĺženie letného prestupového obdobia je v záujme klubov, osobitne klubov hrajúcich v európskych pohárových súťažiach, najmä v kvalifikácii Ligy majstrov. Po postupe cez úvodné dva dvojzápasy v období po 11. 8., ale ešte pred rozhodujúcim dvojzápasom o postup do skupiny Ligy majstrov by bolo možné uskutočniť prestup ďalšieho hráča.
 
  • Podľa čl. 11. ods. 3 Prestupového poriadku SFZ „Ak hráč ukončí hosťovanie a vráti sa do materského klubu, môže mu byť v tom istom prestupovom období povolený prestup alebo hosťovanie, pričom však v priebehu jedného súťažného ročníka hráč nemôže ohlásiť hosťovanie do dvoch klubov toho istého stupňa súťaže.“ Možno navrhnúť vypustiť toto pravidlo, ktoré je vecne nesprávne a možné ľahko obísť cez prestup a následný prestup späť do materského klubu, čo normy umožňujú.
 
  • Možno odporúčať doplniť, resp. zmeniť Prestupový poriadok SFZ v mnohých ďalších vecných, ale aj technických bodoch, napríklad vypustenie celého článku 12 o hosťovaní počas vojenskej služby a ďalšie. Veľkú pozornosť je treba venovať vhodnej úprave vnútroštátnych prestupov, resp. hosťovaní mladých hráčov pod 18 rokov.
 

9) Navrhovaný postup:
 
  • Urýchlene iniciovať, aby orgány SFZ, najmä Matrika SFZ s okamžitou účinnosťou postupovali podľa platných Pravidiel FIFA, t.j. vrátane prestupov a hosťovaní ohlásených počas zimného prestupového obdobia 2008, s odvolaním sa na Pravidlá FIFA záväzné aj na národnej úrovni.
 
  • Bezodkladne, t.j. na najbližšom rokovaní kompetentného orgánu SFZ (Rady SFZ), inkorporovať tie ustanovenia Pravidiel FIFA do Prestupových pravidiel SFZ, ktoré musia byť prevzaté bez modifikácií - články 2-8, 10, 11, 18 a 18bis. Ide výlučne o schválenie presného prekladu z anglického do slovenského jazyka.
 
  • V čo najkratšom čase doplniť prestupový poriadok SFZ o princípy podľa čl. 1, ods. 3, písm. b), o ďalšie zmeny nadväzujúce na znenie pravidiel FIFA (napríklad zakotviť možnosť registrácie „nezamestnaných“ hráčov aj mimo prestupového obdobia a určiť posledný termín registrácie takýchto hráčov, prípadne celkový limit počtu registrácií takýchto hráčov, aby nebola ohrozená objektivita súťaže).
 
  • Po diskusii medzi zainteresovanými v slovenskom futbalovom hnutí možno taktiež navrhnúť počas prvého polroka 2008 zmeniť, resp. vypustiť niektoré nevyhovujúce ustanovenia prestupového poriadku SFZ, ktoré nie sú v priamom nesúlade so znením Pravidiel FIFA, ale spôsobujú aplikačné problémy, ako aj ďalšie obsolétne ustanovenia.
 
10) Záver:
 
Táto stručná nenáročná analýza predstavuje príspevok k lepšiemu a efektívnejšiemu fungovaniu prestupového systému na Slovensku. Je ťažko uveriteľnou skutočnosťou, že u nás sa od 1. 7. 2005, t.j. už viac ako dva a pol roka neaplikujú Pravidlá FIFA, hoci vyššie spomínané ustanovenia sú záväzné aj na národnej úrovni. Zabezpečiť aplikáciu pravidiel FIFA je povinnosťou SFZ. Ustanovenia prestupových pravidiel FIFA záväzné na národnej úrovni sú aj po vecnej stránke v prospech oboch zainteresovaných strán – klubov aj hráčov.
 
 
 
 
JUDr. Jozef Tokoš
licenčný hráčsky agent
 
V Bratislave 14. 1. 2008


/index.php?ID=1 „The following provisions are binding at national level and must be included without modification in the association’s regulations: articles 2-8, 10, 11, 18 and 18bis.“
 
 
/index.php?ID=2Member associations shall amend their regulations in accordance with article 1 to ensure that they comply with these regulations and shall submit them to FIFA for approval by 30 June 2007. Notwithstanding the foregoing, each member association shall implement article 1 paragraph 3 a) as from 1 July 2005.
 
/index.php?ID=3 The minimum length of a contract shall be from its effective date until the end of the season, while the maximum length of a contract shall be fi ve years. Contracts of any other length shall only be permitted if consistent with national laws.
 
/index.php?ID=4 Season: the period starting with the fi rst offi cial match of the relevant national league championship and ending with the last offi cial match of the relevant national league championship.
 
/index.php?ID=5 Players may be registered with a maximum of three clubs during one season. During this period, the player is only eligible to play offi cial matches for two clubs.
 
/index.php?ID=6 Subject to article 5 paragraph 3, the minimum loan period shall be the time between two registration periods.
 
/index.php?ID=7 The ITC shall be issued free of charge without any conditions or time limit. Any provisions to the contrary shall be null and void.
 
 
[8] Players may only be registered during one of the two annual registration periods fi xed by the relevant association. As an exception to this rule, a professional whose contract has expired prior to the end of a registration period may be registered outside that registration period. Associations are authorised to register such professionals provided due consideration is given to the sporting integrity of the relevant competition.
 
/index.php?ID=9 Each association shall include in its regulations appropriate means to protect contractual stability, paying due respect to mandatory national law and collective bargaining agreements. In particular, the following principles must be considered:
– article 13: the principle that contracts must be respected;
– article 14: the principle that contracts may be terminated by either party without consequences where there is just cause;
– article 15: the principle that contracts may be terminated by professionals with sporting just cause;
– article 16: the principle that contracts cannot be terminated during the course of the season;
– article 17 paragraphs 1 and 2: the principle that in the event of termination of contract without just cause, compensation shall be payable and that such compensation may be stipulated in
the contract;
– article 17 paragraphs 3-5: the principle that in the event of termination of contract without just cause, sporting sanctions shall be imposed on the party in breach.
 
[10] The provisions concerning registration periods do not apply to competitions in which only amateurs participate. The relevant association shall specify the periods when players may be registered for such competitions provided that due consideration is given to sporting integrity of the relevant competition.
 
/index.php?ID=11 The first registration period shall begin after the completion of the season and shall normally end before the new season starts. This period may not exceed twelve weeks. The second registration period shall normally occur in the middle of the season and may not exceed four weeks.