Zmeny sú v prospech hráčov

(publikované v denníku Šport)  Minimálne náležitosti hráčskych zmlúv a ďalšie sprísnenie zo strany FIFA pri nevyplácaných mzdách pomôžu

Nový futbalový registračný a prestupový poriadok, ktorý vstúpi do platnosti od 15. júna tohto roku, je na slovenské pomery revolučný. S touto úvodnou vetou hodnotenia redaktora Športu (Nevyhnutná transferová
revolúcia, 1. 4. 2015) sa dá len súhlasiť. Viaceré zmeny v ňom sú v prospech hráčov, ktorí by ich mali okamžite začať využívať. Najmä účinne sa brániť pri nevyplatení mzdy.  Práve v tomto dôležitom bode je,
bohužiaľ, ešte neúčinný poriadok už neaktuálny.
   Proces prijímania poriadku bol dlhodobý. Zapojili sa všetci dôležití aktéri a medzi jeho prijatím 10. 2. 2015 a navrhovanou účinnosťou je niekoľkomesačný časový predstih, počas ktorého by sa s ním mali najmä hráči a zástupcovia klubov detailne oboznámiť. Takto by to malo byť pri prijímaní všetkých dôležitých noriem aj v iných športových zväzoch, Slovenský futbalový zväz preto môže byť vzorom pre ostatných. V tomto texte sa sústredím  len na najdôležitejšie body týkajúce sa vzťahu medzi profesionálnymi hráčmi a klubmi, nie na poriadok ako celok.
MINIMÁLNE ŠTANDARDY
   Prestupový poriadok preberá do slovenských noriem Dohodu o minimálnych náležitostiach štandardných  hráčskych zmlúv v odvetví profesionálneho futbalu v EÚ. Síce s tromi krížikmi po funuse, pretože boli schválené európskymi aktérmi (UEFA, asociácie hráčov, líg aj klubov) v apríli 2012, ale predsa. Odporúčam hráčom prečítať si celý text a pri uzatváraní zmlúv s klubmi aktívne využiť niektoré body. Spomeňme tie najzaujímavejšie.
        Ak hráč poruší niektorú z povinností, ktoré sú predmetom zmluvy, môže klub uložiť hráčovi pokutu, sankciu alebo iné opatrenie v súlade s internými disciplinárnymi pravidlami klubu. Bežná realita a samozrejmosť azda v každom klube. Podľa textu dohody a poriadku však hráč musí mať možnosť podať voči takémuto rozhodnutiu klubu opravný prostriedok a nechať sa zastúpiť alebo konať v prítomnosti kapitána družstva, zástupcu hráčskej asociácie či odborovej organizácie. Napríklad aj Anglický
futbalový zväz rieši takéto odvolania, štábna kultúra a možné zastúpenie však eliminujú prchké pokuty za slabé výkony alebo iné neodôvodnené sankcie.
        Zmluvy musia obsahovať ustanovenia o ochrane ľudských práv, a to najmä zaručenie slobody prejavu hráča a zákaz diskriminácie.  Zamyslieť sa nad zákazom diskriminácie treba napríklad pri nie úplne zriedkavom jave postupu zo strany klubu voči hráčovi, keď klubu nestačí len preradiť hráča do B mužstva či pohroziť takýmto preradením, ale napríklad ako jedinému v mužstve dostane hráč bezdôvodne  naordinované individuálne tréningy, trebárs dvojfázové.
        Hráči majú taktiež v prípade sporov o svoj zdravotný stav právo požiadať o druhý posudok vypracovaný iným športovým lekárom, ak nesúhlasí s posudkom klubového lekára a v prípade odlišností o vypracovanie tretieho nezávislého posudku.
UKONČENIE ZMLÚV ĽAHŠIE
V zmluve musí byť upravené rovnocenné právo hráča a klubu rokovať o predĺžení trvania zmluvy a o predčasnom ukončení jej trvania. Akékoľvek predčasné ukončenie zmluvy sa môže vykonať len na základe dôvodu, ktorý zmluvnú stranu oprávňuje predčasne ukončiť trvanie zmluvy a spôsobom podľa poriadku alebo dohodou. Inými slovami, skončí sa prax jednoduchých výpovedí zo strany klubov a veľmi komplikovaných s dlhými lehotami zo strany hráčov. Ak si hráč, ako aj klub napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu zo strany druhej zmluvnej strany neplnia konkrétne povinnosti vyplývajúce zo zmluvy, druhá zmluvná strana je oprávnená jednostranne ukončiť trvanie zmluvy.
        Tesne pred prijatím slovenského poriadku FIFA ohľadom nevyplácaných miezd voči hráčom zo strany klubov ešte pritvrdila. Doplnila medzinárodný transferový poriadok o článok 12bis celosvetovo účinný od 1.3.2015. Každý klub môže byť potrestaný, ak nevyplatí odmenu hráčovi alebo platbu klubu 30 dní po splatnosti. Stačí upozornenie klubu s ďalšou 10 dňovou lehotou. Ak ani tak klub nezaplatí, poruší tým zmluvu bez takzvaného oprávneného dôvodu a hráč môže po sezóne odísť do iného klubu. Zadarmo, hoci má aj dlhoročnú zmluvu. Bez ohľadu na  jej text.  Je trošku nepochopiteľné v apríli 2015 vyzdvihnúť zástupcom SFZ text slovenského prestupového poriadku, podľa ktorého „keď hráč v období po sebe idúcich dvanástich mesiacoch nedostane za akékoľvek tri mesiace výplatu, mzdu alebo odmenu riadne a včas, môže jednostranne ukončiť zmluvu“. Naozaj stačí len 30 dní plus ďalších 10 po písomnom upozornení. V tomto prípade nemeškáme za UEFA tri roky, ako pri minimálnych náležitostiach zmlúv, ale za FIFA iba necelé dva mesiace. Riešenie je veľmi jednoduché.  V novom prestupovom poriadku  treba vykonať do polovice júna jednoduchú zmenu a žiadne väčšie škody nestanú. Ak by sa tak aj nestalo, hráči sa už dnes môžu odvolať na normy FIFA, ktoré majú prednosť pred slovenskými. Azda v niektorých
kluboch spozornejú.
        Ešte pripomeniem postup, ktorý je v judikatúre Komory pre riešenia sporov FIFA v prípade medzinárodných sporov absolútnou samozrejmosťou roky, ale tentoraz sa dostáva aj do textu slovenského poriadku: zmluvná strana, ktorá zmluvu porušila, je zodpovedná za zaplatenie kompenzácie druhej zmluvnej strane. Ak klub nevyplatí hráčovi mzdu napríklad v prvom roku štvorročnej zmluvy a hráč zmluvu z tohto dôvodu po roku jednostranne ukončí,  klub nebude povinný vyplatiť mu len dlžnú sumu, ale aj kompenzáciu, ktorá na medzinárodnej úrovni býva takmer vždy zvyšok hodnoty zmluvy, teda súčtu výplat do konca zmluvy. Ak mal hráč napríklad 1000 eur mesačne, kompenzácia by bola 36000 eur. Ak by si následne dohodol v inom klube profizmluvu s nižšou sumou, od kompenzácie sa odpočíta výška jeho nového platu. A keďže v tomto hypotetickom prípade došlo k porušeniu zmluvy počas takzvaného chráneného obdobia, teda prvých troch rokov zmluvy, klub by dostal sankciu zákazu prestupov na najbližšie dve prestupové obdobia. Rešpektovaná judikatúra FIFA v nadväznosti na stabilný a rešpektovaný medzinárodný prestupový poriadok FIFA môže pozitívne ovplyvniť aj slovenské reálie.
        Nový slovenský poriadok je moderný, európsky, môže dobre poslúžiť dlhé obdobie. Treba ho v aplikačnej praxi v plnom rozsahu využívať. Väčšia osveta zo strany Slovenského futbalového zväzu smerom k hráčom aj klubom by určite nezaškodila.